سه نشريه "راهنماي ابزاربندي و رفتارنگاري در معادن روباز به شماره 725" ، "دستورالعمل بازرسي و تعمير سيستم هاي نگهداري در حفريات معدني به شماره 726 " و "دستورالعمل اکتشافات ژئوشيميايي خاک در مقياس 1:25000 به شماره 730" تهيه و ابلاغ شد.

بیشتر

دو نشريه "دستورالعمل آماده سازي و اندازه گيري غلظت فلزات پايه (مس، روي و سرب) به شماره 727" و "فهرست خدمات اکتشاف سنگ ها و کاني هاي صنعتي (پرليت، دياتوميت و ورميکوليت) به شماره 728" تهيه و ابلاغ شد.

بیشتر

دو نشريه "دستورالعمل تهيه طرح اکتشاف مواد معدني به شماره 713" و "فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف گچ و نمک به شماره 721 " تهيه و ابلاغ شد.

بیشتر

 

Address

Pourmousa Alley- Somayyeh St- Nejatollahi St- Karimkhan St- Tehran
Postal code:1599691379
Phone:43606
Email:info@mimt.gov.ir

Related systems