تهيه و ابلاغ نشريات 713و 721
دو نشريه "دستورالعمل تهيه طرح اکتشاف مواد معدني به شماره 713" و "فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف گچ و نمک به شماره 721 " در راستاي اجرا برنامه تهيه ضوابط و معيارهاي معدن و با عنايت به نياز مبرم بخش معدن، جهت تسهيل در اجراء مفاد قانون معادن و آئين‌نامه اجرايي آن با همکاري و استفاده از تجربيات متخصصان بخش معدن تدوين و جهت رعايت و اجراء ابلاغ شد. براي دانلود اين نشريات مي¬توان به قسمت نشريات (پروژه هاي اکتشاف برنامه تهيه ضوابط و معيارهاي معدن) در سايت مراجعه کرد.

تاریخ انتشار: 1396/3/22
تعداد بازدید: 434

Address

Pourmousa Alley- Somayyeh St- Nejatollahi St- Karimkhan St- Tehran
Postal code:1599691379
Phone:43606
Email:info@mimt.gov.ir

Related systems