تهيه و ابلاغ نشريات 727 و 728
دو نشريه "دستورالعمل آماده سازي و اندازه گيري غلظت فلزات پايه (مس، روي و سرب) به شماره 727" و "فهرست خدمات اکتشاف سنگ ها و کاني هاي صنعتي (پرليت، دياتوميت و ورميکوليت) به شماره 728" در راستاي اجرا برنامه تهيه ضوابط و معيارهاي معدن و با عنايت به نياز مبرم بخش معدن، جهت تسهيل در اجراء مفاد قانون معادن و آئين‌نامه اجرايي آن با همکاري و استفاده از تجربيات متخصصان بخش معدن تدوين و جهت رعايت و اجرا ابلاغ شد. براي دانلود اين نشريات مي توان به قسمت نشريات (پروژه هاي اکتشاف برنامه تهيه ضوابط و معيارهاي معدن) در سايت مراجعه کرد.

تاریخ انتشار: 1396/6/4
تعداد بازدید: 313

Address

Pourmousa Alley- Somayyeh St- Nejatollahi St- Karimkhan St- Tehran
Postal code:1599691379
Phone:43606
Email:info@mimt.gov.ir

Related systems